top of page

Algemene voorwaarden  Let’s Move Heuvelland

 

Artikel 1: Het aanmelden

1. Aanmelden als lid van Let’s Move Heuvellland vindt plaats door het volledig invullen van het inschrijfformulier.  Zodra Let’s Move Heuvelland het inschrijfformulier heeft ontvangen, begint het lidmaatschap op de datum die aangegeven is door het lid op het inschrijfformulier. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €10,- en is verschuldigd na inschrijving.

2. Er kan op ieder gewenste datum gestart worden met het abonnement, een lid is niet afhankelijk van de 1e van een maand. Het maandbedrag wordt in dat geval automatisch verrekend.

3. Bij het eerste of tweede bezoek aan Let’s Move Heuvelland ontvangt het lid zijn of haar persoonlijke toegangspas (Let’s Move kaart). Bij aankomst dient altijd ingecheckt te worden met de Let’s Move kaart daarna kan de gewenste les bezocht worden.

4. De minimale leeftijd om ingeschreven te kunnen worden is 16 jaar. Indien een lid jonger is dan 16 jaar dient er een getekend akkoord van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger te zijn.

5. De kaarthouder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van de Let’s Move kaart. De Let’s Move kaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De Let’s Move kaart blijft eigendom van Let’s Move Heuvelland. Wij vragen geen borg voor deze kaart.

6. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Let’s Move kaart blijven de betalingsverplichtingen van kracht. Een vervangende kaart van tegen een vergoeding van €5,- worden aangevraagd.

Artikel 2: Het lidmaatschap

1. Het Let’s Move Heuvelland lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur die vermeld staat op de overeenkomst. Na die periode wordt het abonnement automatisch verlengd en blijven de voorwaarden en tarieven geldig zoals overeengekomen.

2. Losse lessen worden contant afgerekend voor aanvang van de les.

3. Het betalen van het Let’s Move Heuvelland lidmaatschap is uitsluitend mogelijk via automatische incasso m.u.z. van de losse lessen. Dit wordt maandelijks geïncasseerd.

4. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is komt de betalingsregeling te vervallen en wordt het volledige restbedrag direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de kaarthouder.

5. Let’s Move Heuvelland behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

6. Een lid die eerder lid is geweest van Let’s Move Heuvelland hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

Artikel 3: opzeggen van het lidmaatschap

1. Een lid kan opzeggen per email (info@leltsmoveheuvelland.nl). De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.

2. Na het einde van de contractperiode geldt een opzegtermijn van 1 maand.

3. De Let’s Move kaart dient bij opzegging ingeleverd te worden bij Let’s Move Heuvelland.

4. Bij schending van de huisregels heeft Let’s Move Heuvelland het recht om een lidmaatschap per direct op te zeggen.

Artikel 4: De groepslessen

1. Het reserveren van een les gaat via de website of telefonisch.

2. Leden die gereserveerd hebben voor een les, hebben voorrang op leden die niet gereserveerd hebben.

3. Let’s Move Heuvelland heeft het recht een les te annuleren en communiceert dit via de mail of telefonisch.

4. Afmelden voor een les dient te gebeuren via de mail of telefonisch en dient minimaal 2 uur van te voren worden geannuleerd.

5. Het lesrooster staat op de website van Let’s Move Heuvelland. Let’s Move Heuvelland heeft het recht om het lesrooster aan te passen.

Artikel 5: De openingstijden

1. Let’s Move Heuvelland heeft het recht de openingstijden te wijzigen.

2. Op officiële feestdagen heeft Let’s Move Heuvelland het recht dicht te zijn.

3. In de zomermaanden (juli- augustus) heeft Let’s Move Heuvelland het recht een aangepast rooster te hanteren.

 

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

1. Het volgen van een les en het gebruik maken van de apparatuur is geheel op eigen risico.

2. Let’s Move Heuvelland (inclusief medewerkers, stagiaires en vrijwilligers) is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

3. Let’s Move Heuvelland(inclusief medewerkers, stagiaires en vrijwilligers) is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

4. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Let’s Move Heuvelland, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 7: Onze huisregels

1. Een lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Let’s Move Heuvelland en hiernaar te handelen.

2. De algemene voorwaarden en onze huisregels zijn te vinden op www.letsmoveheuvelland.nl.

Artikel 8: Algemene voorwaarden

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Let’s Move Heuvelland aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Let’s Move Heuvelland te kennen en te accepteren.

3. Let’s Move Heuvelland heeft het recht de algemene voorwaarden aan te passen.

Simple Share Buttons Adder (6.0.4) simplesharebuttons.com

 

bottom of page